کمپین تبلیغاتی گوینده کتاب خوان

مسیر:
کمپین تبلیغاتی گوینده کتاب خوان
جشنواره-گوینده-کتاب-خوان

اجرای یکی از آثار یک صفحه ای  |  نوشته: مهدی میرعظیمی

این مسابقه با همکاری انتشارات یک صفحه ای ، باشگاه گویندگان ، آتیه نگاران و بهترین باشید در آذرماه 1399 برگزار گردید

طراحی و ساخت تیزر جشنواره گوینده کتاب خوان

طراحی پوستر جشنواره

طراحی-پوستر-جشنواره-گوینده-کتاب-خوان

طراحی پوستر جشنواره

طراحی لوگو تایپ جشنواره

طراحی لوگو جشنواره گویندگی