کمپین انتخاباتی زهرا کامکار و محمد حسین رمضانی

مسیر:
کمپین انتخاباتی زهرا کامکار و محمد حسین رمضانی
کمپین انتخاباتی

تدوین کلیپ معرفی زهرا کامکار و محمدحسین رمضانی کاندیدای شورای اسلامی شهر شیراز

برای توسعه اقتصاد شهر برنامه داریم

باغات شیراز

اقتصاد مولد و درآمد پایدار شهردای

کلیپ نقش بانوان در توسعه شهر